Integritetspolicy Life@work mobilapplikation

Vi är måna om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig i relation till din användning av mobilapplikationen Life@work (”Appen”). All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter i samband med sådan användning.

Du kan använda Appen i egenskap av privatperson, i egenskap av anställd /konsult hos en hyresgäst till ett Castellum-bolag eller i egenskap av arbets- eller uppdragstagare hos ett företag som har ett avtal om tillgång till en United Spaces-arena. Denna integritetspolicy gäller alla typerna av användning.

Våra kontaktuppgifter finns längst ned i detta dokument.

Vilka personuppgifter kommer behandlas och hur samlas dessa in?

Vi behandlar information om dig som vi får från din arbetsgivare (om du fått tillgång till Appen via din arbetsgivare) och från dig i samband med att du skapar ett konto i Appen. Denna information består av

Det noteras att eventuell kreditkortsinformation som du kan komma att lämna i Appen inte är uppgifter som vi behandlar då dessa behandlas i en tredjepartslösning där sådan tredje part sköter all sådan behandling.

Vi behandlar också information om dig som vi samlar in genom din användning av Appen. Om du fått tillgång till Appen i egenskap av anställd hos en hyresgäst till ett Castellum-bolag beror denna information delvis på vad du har tillgång till att göra genom Appen.

Nedan anges vad det är för typ av uppgifter som kan samlas in av oss genom användning av Appen.

Om du använder Appen för en United Spaces-arena samlas även nedan uppgifter in av oss genom användning av Appen.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för ett antal olika syften, såsom beskrivs nedan.

När vi behandlar personuppgifter för interna syften enligt ovan, kommer vi att så långt som möjligt anonymisera uppgifterna och behandla dem i aggregerad form.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Vi tillämpar en säker end-to-end kryptering för all data, vid överföring från din enhet till vår databas och tillbaka.

Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Flera olika bolag inom samma koncern som Castellum och United Spaces (som i sig ingår i samma koncern) kan dock komma att ha tillgång till dina personuppgifter på grund av hur vi är organiserade men det är endast personer hos oss som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan som har tillgång till dina personuppgifter.

Vår samarbetspartner för det digitala access-system som tillhandahålls via Appen, om tillämpligt, har via sådant access-system tillgång till alla personuppgifter relaterat till dina accesser och de uppgifter som du lämnar när du skapat ett konto i appen hos sådan samarbetspartner. För den personuppgiftsbehandling som sker i relation till det digitala access-systemet är vi delvis personuppgiftsansvarig, och delvis vår samarbetspartner för det digitala access-systemet personuppgiftsansvarig. Vilket ansvar som ligger på respektive part beror på vilken data det rör sig om. Information om personuppgiftsbehandlingen som utförs i anslutning till det digitala access-systemet och hur ansvaret är uppdelat lämnas i appen för det digitala access-systemet.

Utöver vad som anges ovan kan vi komma att på anonym basis och i aggregerad form lämna ut information om användning av Appen, t.ex. i form av statistik, till befintliga leverantörer eller potentiella leverantörer. Sådan information innehåller dock aldrig personuppgifter.

Om du väljer att utanför Appen, via länkning från Appen till en tredjepartssida, fylla i information om dig eller göra köp eller liknande, tar vi inte något ansvar för sådan personuppgiftsbehandling som följer av detta, då det sker utanför Appen och utanför vår kontroll.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Med undantag för vad som anges nedan sparas dina personuppgifter så länge du fortsatt har ett konto registrerat i Appen, dvs. till dess att din arbetsgivare eller du själv avregistrerar dig från Appen, och i tre månader därefter. Om du använder Appen för en United Spaces-arena sparar vi dock dina kontaktuppgifter i vårt alumni-register även under två år efter att du avregistrerat dig från Appen, om du inte meddelat oss i samband med avregistrering att du inte önskar att vi sparar dina uppgifter i sådant register.

Personuppgifter som behöver sparas i bokföringssyfte och som skatteunderlag sparas i åtta år.

Personuppgifter rörande köp som gjorts direkt i Appen från oss sparas i tre år.

Uppgifter om in- och utpassering sparas i maximalt 14 dagar.

Även efter ovan angivna tider kan uppgifter sparas i anonymiserad och aggregerad form för t.ex. statistiska ändamål.

Vad har vi för rätt att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter för att ge dig tillgång till Appen och samt tillgång till våra arenor/fastigheter och tillhörande ytor grundas på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet med antingen din arbetsgivare eller med dig om att tillhandahålla Appen samt ge dig tillgång till våra arenor/fastigheter och tillhörande ytor via ett digitalt access-system. Behandlingen av dina personuppgifter för att leverera tjänster som du har beställt i Appen grundas också på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet om sådan leverans med antingen din arbetsgivare eller med dig.

Behandlingen av dina personuppgifter för att kommunicera med dig (kring felanmälningar, feedback, utvärderingar, uppdateringar av Appen, eller liknande), för larmhantering, för deltagande i Appens community (om du valt att deltaga), för interna syften för att kunna utveckla Appen och det tjänsteutbud som erbjuds via Appen, och för marknadsföring av produkter och tjänster via Appen grundas på en intresseavvägning. Vi anser oss ha rätt att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen.

Såhär tänkte vi

Så här har vi bedömt vårt berättigade intresse.

Vi har vägt vårt berättigade intresse mot den eventuella integritetskränkning vår behandling av dina personuppgifter skulle kunna innebära. Vi gör bedömningen att risken för integritetskränkning är begränsad eftersom de personuppgifter som behandlas inte kan anses vara särskilt integritetskänsliga personuppgifter, och de personuppgifter som behandlas är också begränsade till vad som behövs för att fullgöra ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Vad gäller behandlingen kopplat till communityn i Appen är det frivilligt att gå med i communityn och därmed dela sina kontaktuppgifter, och du kan när som helst välja att inte längre vara delaktig i denna varpå dina uppgifter inte längre delas med andra användare.

Vi gör därför bedömningen att vårt intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre och har rätt att behandla personuppgifterna efter denna intresseavvägning.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter i relation till dina personuppgifter, som presenteras nedan.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi reserverar oss rätten att ta ut en skälig avgift vid sådan begäran som går utanför vad som är rimligt och vid repetitiv sådan begäran. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.

Du har även rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning. I sådant fall måste vi upphöra med personuppgiftsbehandlingen om vi inte kan visa att våra berättigade skäl för behandlingen väger tyngre än ditt intresse av att bli raderad. Du kan också begära att behandlingen av personuppgifter begränsas, t.ex. under tiden som en sådan bedömning kring om vårt intresse väger tyngre än ditt genomförs. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar. Vi ber dig notera att om du begär att vi ska begränsa eller radera dina personuppgifter kan det innebära att vi inte längre har möjlighet att tillhandahålla Appen till dig.

Du har även rätt att begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet).

Vid utövandet av dina rättigheter kan vi behöva begära viss information från dig för att verifiera din identitet och försäkra oss om att vi lämnar ut information (eller vidtar annan åtgärd) till rätt person.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till tillsynsmyndigheten för vår personuppgiftsbehandling.

Ansvar och kontaktuppgifter om du använder Appen i egenskap av anställd /konsult hos en hyresgäst till ett Castellum-bolag

Personuppgiftsansvarig: Castellum Innovation AB, org. nr. 559110-6538

Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta Castellums dataskyddsteam på gdpr@castellum.se.

Kontaktuppgifter till Castellum: Castellum Innovation AB, Box 2269, 403 14 Göteborg

Ansvar och kontaktuppgifter om du använder Appen i relation till en United Spaces-arena

Personuppgiftsansvarig: United Spaces Network Offices AB, org.nr 556668-1069

Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta oss på policy@unitedspaces.se.

Kontaktuppgifter till United Spaces: United Spaces Network Offices AB, Box 190, 101 23 Stockholm

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 5 oktober 2021