Användarvillkor för Life@Work

Dessa användarvillkor anger villkoren för användningen av mobilapplikationen Life@Work (”Appen”). För att kunna använda applikationen måste du acceptera villkoren. Dessa villkor gäller mellan dig som användare av Appen och antingen;

(i) Castellum Innovation AB (org. nr. 559110-6538) (”Castellum”), om du använder Appen i egenskap av arbets- och uppdragstagare hos hyresgäst i de fastigheter och lokaler som ägs och förvaltas av bolag inom samma koncern som Castellum (”Castellumbolagen”), eller (ii) United Spaces Network Offices AB (org. nr. 556668-1069) (“United Spaces”) om du använder Appen som medlem i en United Spaces-arena.

”Vi”, ”vår”, ”oss” och liknande begrepp nedan syftar på Castellum eller United Spaces, såsom är relevant utifrån vem som är din motpart.

 1. Generellt

  1. Appen kan bland annat kan användas för inpassering i Castellumbolagens fastigheter eller för en eller flera United Spaces-arenor, och för att genomföra köp av sådana tjänster och produkter som görs tillgängliga genom Appen från tid till annan. Appen riktar sig i huvudsak till arbets- och uppdragstagare hos hyresgäster i de fastigheter och lokaler som ägs och förvaltas av Castellumbolag och personer med medlemskap i en United Spaces-arena, men är även tillgänglig för andra som har ett intresse av att nyttja vissa av tjänsterna i Appen.
  2. Så länge du efterlever dessa användarvillkor har du en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelsebar rätt att använda Appen. För att kunna ta del av Appen behöver du skapa ett konto genom att fylla i vissa personuppgifter i det formulär som finns i anslutning till nedladdningen av Appen. Notera att din arbets- eller uppdragsgivare (om tillämpligt) kan ha rätt att administrera dina rättigheter i Appen, t.ex. att tilldela eller ta bort dina behörigheter till alla eller vissa funktioner.
  3. Dessa användarvillkor gäller från det att du har laddat ner Appen och accepterat dessa villkor till dess att du avinstallerat Appen. Om du laddat ner Appen i egenskap av arbets- eller uppdragstagare hos hyresgäst i Castellumbolagens fastigheter eller hos ett företag som har avtal om tillgång till en United Spaces-arena, måste du också begära avregistrering av ditt konto via din arbets-/uppdragsgivare. Vi, eller din arbets- eller uppdragsgivare (om tillämpligt), har också rätt att i förhand avsluta eller stänga ned ditt konto ifall du bryter mot dessa användarvillkor eller inte längre är sådan arbets- eller uppdragstagare, i sådana fall upphör dessa villkor att gälla vid sådan avstängning.
  4. För att få ladda ned Appen måste du vara minst 16 år.
 2. Innehåll

  1. Generellt

   1. Genom Appen får du tillgång till de funktioner och tjänster som från tid till annan erbjuds genom Appen. Detta kan vara tjänster som relaterar till din anställning, t.ex. genom möjlighet att boka konferensrum eller genomföra olika typer av köp för din arbetsgivares räkning, men också tjänster som du som privatperson kan köpa. Notera att utbudet av de tjänster som görs tillgängliga i Appen kan komma att se olika ut beroende på vilken av Castellumbolagens fastigheter eller vilken av United Spaces co-working arenor du är knuten till samt vilken behörighet i Appen som du har tilldelats av din arbetsgivare. Utbudet kan också förändras över tid.
  2. Allmänt om köp i Appen

   1. För att få göra köp i Appen måste du vara minst 18 år.
   2. Information om eventuella villkor som gäller ditt köp lämnas i samband med att du gör din beställning, såsom leveranstid, pris, avgifter. Om du vill göra gällande fel i beställd vara eller tjänst ska du kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäcks, via de kontaktuppgifter som anges i samband med din beställning.
   3. Produkter eller tjänster som köps genom Appen kan vara föremål för särskilda villkor, vilka i sådana fall presenteras i samband med köpet av dessa och då gäller före dessa villkor. Det noteras att produkter/tjänster kan erbjudas av våra samarbetspartners via Appen men där köpet görs utanför Appen, via länkning vidare till samarbetspartners hemsida. I sådana fall kommer samarbetspartnerns villkor att gälla för ditt köp och de ska inte anses vara produkter eller tjänster som regleras under dessa villkor. Vi tar inte något ansvar för sådana produkter/tjänster och eventuell ångerrätt och reklamation hanteras direkt i relation till sådan samarbetspartner.
  3. Köp av produkter/tjänster på uppdrag av näringsidkare

   I vissa fall kan du köpa produkter/tjänster på uppdrag av din arbets- eller uppdragsgivare, förutsatt att du tilldelats särskild behörighet för detta i Appen. Om du tilldelas sådan särskild behörighet är du skyldig att följa de instruktioner du får från din arbets- eller uppdragsgivare i samband med detta.
  4. Tillgång till access-system via Appen

   Om det finns ett kompatibelt digitalt access-system i den aktuella fastigheten eller kopplat till den aktuella United Spaces-arenan kan det också finnas möjlighet att lägga till åtkomst till digitalt access-system via Appen. Sådant digitalt access-system tillhandahålls av en samarbetspartner till oss och för att kunna använda sådant access-system behöver du även ladda ned och skapa ett konto i sådan samarbetspartners app och godkänna användarvillkoren för denna. Appen är ett medel för att komma åt det digitala access-systemet, men själva systemet levereras av sådan samarbetspartner och regleras alltså inte av dessa villkor.
 3. Betalningsvillkor

  1. Du kan betala för produkter/tjänster med betalkort i Appen genom att aktivera ditt betalkort i Appen. Vi kan komma att begära ytterligare uppgifter från dig för att verifiera betalningsmetoden. Om du har tilldelats sådan behörighet av din arbets-/uppdragsgivare kan också vissa produkter/tjänster som köps för dennes räkning faktureras.
  2. Priserna för köp är de som anges i Appen vid den tidpunkt då din beställning görs. Samtliga priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, utan dessa anges separat.
  3. När du gör betalningar för köp genom Appen tar vi inte ansvar för eventuella avgifter från tredje parter såsom mobiloperatörer och bankavgifter. Dessa tjänsteleverantörer kan debitera dig ytterligare kostnader vid hanteringen av betalningar som görs genom Appen. Din betalningsmetod kan också komma att bli föremål för ytterligare villkor som ålagts av eventuell betaltjänstleverantör.
 4. Ditt ansvar

  1. Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar i samband med registreringen av ditt konto i Appen är korrekta och hålls uppdaterade.
  2. Du ansvarar för att personlig och användarspecifik information som användaridentitet och lösenord som kan nyttjas för åtkomst till Appen förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om du tappar bort en enhet där Appen finns nedladdad ska du omedelbart byta lösenord eller på annat sätt se till att ingen obehörig kan nyttja Appen. Vi är inte ansvariga för kontoaktiviteter eller köp som har skett till följd av att din kontoinformation har hanterats ovarsamt eller att du tappat bort din enhet.
  3. Du får inte låta någon annan använda ditt konto i Appen. Du får inte heller använda Appen för att begå eller främja brottsliga handlingar eller annars i strid med lag, för att olovligen försöka få tillgång till hårdvara eller mjukvara relaterat till Appen, eller för att bereda dig tillgång till data från Appen som inte ingår i normalt användande av Appen. Du får inte använda Appen för att ladda upp skadligt innehåll såsom malware, trojaner eller virus, eller för att på annat sätt ändra Appens karaktär eller funktion eller störa andra användares tillgången till Appen. Vidare får du inte genom din användning av Appen försöka få tillträde till lokaler dit du själv inte har rätt att vistas i eller bereda obehöriga tillgång till Castellumbolagens fastigheter eller United Spaces arenor.
  4. Om du bryter mot bestämmelserna i dessa användarvillkor har vi rätt att stänga av din tillgång till Appen med omedelbar verkan.
 5. Vårt ansvar

  1. Vi tar inget ansvar för att den information som ges via Appen är fullständig eller korrekt. Vi tar heller inte ansvar för att Appen är uppdaterad, tillgänglig eller felfri och fri från säkerhetsrelaterade problem eller brister, såsom virus, trojaner eller annan skadlig kod. Vi tar heller inget ansvar för eventuella driftsavbrott i Appens tillgänglighet (s.k. nedtid). Vidare så har vi rätt att när som helst genomföra tekniska uppdateringar av Appen, vilket kan medföra att du tillfälligt eller under en period inte kan använda Appen.
  2. Den här punkten 5.2 gäller bara om du köper produkter eller tjänster genom Appen på uppdrag av din arbets- eller uppdragsgivare eller annan näringsidkare. Vid avtalsbrott som grundar sig i bristande leverans i relation till sådant köp är vårt maximala ansvar begränsat till det belopp som betalats för den aktuella produkten eller tjänsten. Vi ansvarar inte för indirekta skador, t.ex. utebliven vinst eller produktionsbortfall.
  3. Vi ansvarar för tredje parts tjänster som erbjuds via Appen på det sätt som anges i punkt 2.2 ovan, i den mån inget annat särskilt anges vid köptillfället.
 6. Personuppgifter

  1. Om du installerar Appen kommer vi att behandla dina personuppgifter. Du hittar information om vår integritetspolicy här.
  2. Det noteras att för den personuppgiftsbehandling som sker i relation till det digitala access-systemet som tillhandahålls via Appen är vi delvis personuppgiftsansvarig, och delvis vår samarbetspartner för det digitala access-systemet personuppgiftsansvarig. Vilket ansvar som ligger på respektive part beror på vilken data det rör sig om. Information om personuppgiftsbehandlingen som utförs i anslutning till det digitala access-systemet och hur ansvaret är uppdelat lämnas i appen för det digitala access-systemet.
 7. Immateriella rättigheter

  Vi, eller samarbetspartners till oss, äger samtliga immateriella rättigheter till Appen och det material som görs tillgängligt via Appen. Genom att ladda ner Appen accepterar du att du endast ges en tillfällig rätt att använda Appen i enlighet med de funktioner Appen möjliggör, och att du inte har rätt att analysera, ändra, kopiera, sprida, överlåta, sälja eller på annat sätt förfoga över Appen och det material som Appen innehåller.

 8. Uppförandekod

  Vår uppförandekod, som vi tillämpar, hittar du på https://www.castellum.se/globalassets/investor-relations/new-folder/uppforandekod.pdf.

 9. Ändringar i användarvillkoren

  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Om några ändringar görs kommer du att informeras om detta via e-post eller notiser i Appen, och du kommer då att behöva uppdatera Appen och godkänna de uppdaterade användarvillkoren innan du kan fortsätta använda Appen. Om du inte kan acceptera ändringarna kommer du inte längre kunna använda Appen. Vi har således inte någon skyldighet att tillhandahålla Appen till dig och dessa villkor upphör då att gälla mellan dig och oss.

 10. Tillämplig lag och tvistlösning

  1. Svensk lag tillämpas på dessa användarvillkor.
  2. Tvister i anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.
  3. Om du som konsument har köpt en vara eller tjänst har du vid eventuell tvist även rätt att kontakta ARN (Allmänna Reklamationsnämnden). Mer information om ARN hittar du på www.arn.se. Du har också rätt att väcka tvister via den europeiska plattformen för tvistlösning online som kan nås genom att klicka på följande länk http://ec.europa.eu/odr.
 11. Företagsinformation och kontaktuppgifter

  Castellum

  Castellum Innovation AB, org. nr. 55910-6538 Postadress: Box 2269, 403 14 Göteborg Besöksadress: Östra Hamngatan 16

  Om du har några frågor kring Appen eller dessa användarvillkor är du välkommen att kontakta oss via villkor@castellum.se eller 031-607400.

  United Spaces

  United Spaces Network Offices AB, org. nr. 556668-1069 Postadress: Box 190, 101 23 Stockholm Om du har några frågor kring Appen eller dessa användarvillkor är du välkommen att kontakta oss via villkor@unitedspaces.se eller 08-696 90 00.

  Dessa användarvillkor uppdaterades senast: 5 oktober 2021